برای کرت عزيز!

يکی از موجودات موسيقی راک که براش احترام خاصی قائلم ! همونی بود که بود!

اکثر ستارگان موسيقی چیزی جز يه مشت ادعا نيستند!

 

Come

As you are

As you were

As I want you to be

As a friend

As a friend

As an old enemy

Take your time

Hurry up

The Choice is your

Don’t' be late

Take a rest

As a friend

As an old memoria

Memoria

Memoria

Memoria

Come

Dowsed in mud

Soaked in bleach

As I want you to be

As a trend

As a friend

As an old memoria

Memoria

Memoria

Memoria

And I swear

That I don't have a gun

No I don't have a gun

No I don't have a gun

Memoria

Memoria

Memoria

Memoria {don't have a gun}

And I swear

That I don't have a gun

No I don't have a gun

No I don't have a gun

No I don't have a gun

No I don't have a gun

Memoria

Memoria

  
نویسنده : unforgiven ; ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٢