عناوین مطالب وبلاگ "art music life"

» دوشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٢ تیر ،۱۳۸٥
» پنجشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٤ :: پنجشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ،۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٤
» شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸۳
» پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸۳
» چهارشنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸۳ :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸۳
» جمعه ٧ فروردین ،۱۳۸۳ :: جمعه ٧ فروردین ،۱۳۸۳
» پنجشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٢
» جمعه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٢
» شنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٢
» جمعه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٢
» شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢ :: شنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٢
» جمعه ٢٦ دی ،۱۳۸٢ :: جمعه ٢٦ دی ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱۸ دی ،۱۳۸٢
» دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٢
» جمعه ۱٢ دی ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱٢ دی ،۱۳۸٢
» جمعه ٥ دی ،۱۳۸٢ :: جمعه ٥ دی ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۳ دی ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۳ دی ،۱۳۸٢
» یکشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٢
» شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٢
» دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٢
» دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۳ آذر ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢
» شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٢
» یکشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٢
» یکشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٢
» شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٢
» جمعه ٩ آبان ،۱۳۸٢ :: جمعه ٩ آبان ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٢
» دوشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٢
» عشق بورزيد دوست بداريد(سالگرد در گذشت استاد فريدون مشيری) :: یکشنبه ٤ آبان ،۱۳۸٢
» شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٢ :: شنبه ۳ آبان ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٢
» یکشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٢
» یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢ :: یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢
» شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٢ :: شنبه ٥ مهر ،۱۳۸٢
» دوشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٢
» شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢ :: شنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٢
» بی عنوان!!! :: چهارشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٢
» نقش موسيقی در مغز انسان :: جمعه ٧ شهریور ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٢
» چهارشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٢
» سه‌شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ۱٤ امرداد ،۱۳۸٢
» تو غم اين دل تنگ و نميدونی :: دوشنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٢
» براستي موسيقي چيست؟ :: چهارشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٢
» ليلی افشار + بی بليطی + امتحان + اعصاب خورد و.... :: یکشنبه ۱۱ خرداد ،۱۳۸٢
» اخلاق در موسيقی (۳) :: جمعه ٢ خرداد ،۱۳۸٢
» اخلاق در موسيقی ( ۲ ) :: جمعه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٢
» اخلاق در موسيقی :: چهارشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٢
» سلنديون :: یکشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٢
» پنجشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٢ :: پنجشنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٢
» سال نو + جنگ + بدبختی + لباس شب عيد + موسيقی دارم خل ميشم؟؟؟ :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸۱
» چرند پرند :: چهارشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۱
» روزگار غريبيست نازنين :: پنجشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۱
» موسيقی پاپ يا ترانه پاپ؟ :: دوشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۱
» بررسی موسيقی پاپ در ايران :: پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳۸۱
» مصاحبه (۲) :: دوشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۱
» مصاحبه(۱) :: شنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸۱
» معرفی سايتهای موسيقی :: دوشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸۱
» به ياد فريدون فروغی( تنها صداست که ميماند ) :: دوشنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸۱
» خبر :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸۱
» ضرباهنگ موسيقي ملي ايران در I.C.U :: سه‌شنبه ۱ بهمن ،۱۳۸۱
» ابتذال :: یکشنبه ٢٩ دی ،۱۳۸۱
» سوال؟ :: سه‌شنبه ٢٤ دی ،۱۳۸۱
» دسته بندی :: شنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۱
» سه‌شنبه ۱٧ دی ،۱۳۸۱ :: سه‌شنبه ۱٧ دی ،۱۳۸۱
» تو کدوم حادثه گم شد :: یکشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸۱
» بی عنوان :: سه‌شنبه ۱٠ دی ،۱۳۸۱
» افتخار ايرن :: سه‌شنبه ۱٠ دی ،۱۳۸۱
» ليلی افشار (قسمت اول) :: یکشنبه ۸ دی ،۱۳۸۱
» نا بخشوده :: پنجشنبه ٥ دی ،۱۳۸۱
» قابل توجهMetallica باز ها :: پنجشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۱
» چی گوش کنيم؟ :: پنجشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸۱
» موسيقی هنر زندگی :: جمعه ٢٢ آذر ،۱۳۸۱
» Shape of my heart :: جمعه ٢٢ آذر ،۱۳۸۱
» يه مطلب علمی :: جمعه ۱٥ آذر ،۱۳۸۱
» High Hops-The Division Bell 1994 :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸۱
» JASON: I Would Have Rejoined 'tallica :: یکشنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸۱
» Dear Waters Iran Loves You :: شنبه ٩ آذر ،۱۳۸۱
» تفاوتهای موسيقی پاپ با راک(متال) :: شنبه ٩ آذر ،۱۳۸۱
» چاک فقيد :: جمعه ۸ آذر ،۱۳۸۱
» جمعه ۸ آذر ،۱۳۸۱ :: جمعه ۸ آذر ،۱۳۸۱
» متال باز :: جمعه ۸ آذر ،۱۳۸۱
» سه‌شنبه ٥ آذر ،۱۳۸۱ :: سه‌شنبه ٥ آذر ،۱۳۸۱